FATCA

FATCA та АТ «Державний ощадний банк»

 • «FATCA – Закон Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act).

  У лютому 2017 року мiж Урядом України та Урядом США вчинено Угоду для полiпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податковi вимоги до iноземних рахункiв» (FAТСА) (далі – Угода).

  Метою Угоди є забезпечення автоматичного обміну інформацією між Україною та США, необхідного для виконання Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act) (далі – FATCA). Цей закон був прийнятий в США для виявлення, запобігання та припинення ухилення вiд сплати податкiв громадянами та юридичними особами, що є податковими резидентами США, здiйсненого шляхом прямого або опосередкованого розмiщення коштiв за межами юрисдикції США через неамериканськi фiнансовi установи.

  У зв’язку з укладенням Угоди Україна внесла зміни до Податкового кодексу України. В сукупності обидва акти визначають ознаки банківських рахунків, щодо яких банки України як фінансові агенти зобов'язані звітувати з метою виконання Угоди (далі – підзвітні рахунки), зобов’язання банків України як фінансових агентів виявляти підзвітні рахунки і повідомляти про них державу, зобов’язання клієнтів банків України щодо надання їм необхідної для цього інформації та наслідки порушення таких зобов’язань.

  АТ «Ощадбанк» (далі – Банк) відповідно до Податкового кодексу України є фінансовим агентом та зареєстрований Службою внутрішніх доходів США (Internal Revenue Service, IRS) як фінансова установа-учасник FAТСА зі статусом «Reporting Model 1 FFI». Відповідно до Податкового кодексу України та Угоди Банк зобов’язаний вживати заходів для виявлення підзвітних рахунків і перевірки статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) таких власників фінансових рахунків (в т.ч. заходів для дотримання вимог FATCA). Під статусом податкового резидентства тут і далі розуміється інформація щодо реєстрації особи в якості платника податків відповідно до законодавства певної держави із зазначенням ідентифікаційного номеру платника податків, зокрема, інформація про статус податкового резидента США відповідно до вимог FATCA.

  У зв'язку з вищевикладеним Банк інформує про основні пов’язані з FATCA особливості відносин з фізичними та юридичними особами, які мають або відкривають в Банку фінансові рахунки (далі – клієнт(и) ).

 • додаткову iнформацiю щодо вимог Закону США «Про податковi вимоги до iноземних рахункiв», перелiк форм та детальнi вимоги щодо їх заповнення наведено на офiцiйному сайтi Служби внутрiшнiх доходiв Департаменту казначейства США https://www.irs.gov;
 • звернення клiентiв щодо питань FАТСА надсилайте на поштову скриньку FATCA.OO@oschadbank.ua;
 • Угода від 07.02.2017 між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA);
 • Закон України від 29.10.2019 № 229-IX «Про ратифікацію Угоди Між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA);
 • Закон України від 03.12.2019 № 323-IX «Про внесення змін До Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA);
 • Наказ Міністерства фінансів України від 12 серпня 2020 року № 496 «Про затвердження Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил застосування Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)».

Інформація для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Зобов'язання Клієнта

Клієнт та/або його довірена особа зобов’язані надавати Банку інформацію про їх статус податкового резидентства в письмовій формі, засвідчену належним чином, у тому числі разом із заповненою відповідно до вимог Служби внутрішніх доходів США формою W9 та/або іншими формами із зазначенням ідентифікаційного номеру платника податків США (TIN (SSN, ITIN)). Банк має право визначати форму подання такої інформації та необхідність витребування додаткових документів, що підтверджують наявність або відсутність відповідних фактів відповідно до вимог FATCA, вимог Угоди або укладеного на її підставі міжвідомчого договору.

На вимогу Банку Клієнт та/або його довірена особа зобов’язані надавати інформацію та документи, що стосуються їх Статусу податкового резидентства, у тому числі надати заповнену відповідно до вимог Служби внутрішніх доходів США форму W9 та/або інші документи відповідно до вимог FATCA, вимог Угоди або укладеного на її підставі міжвідомчого договору. Клієнт та/або його довірена особа зобов’язані протягом 10 робочих днів проінформувати Банк про зміну наданої інформації щодо свого статусу податкового резидентства, та у разі набуття статусу податкового резидентства США протягом строку дії договору, клієнт та/або його довірена особа зобов’язані надати до Банку форму W9, та/або інші форми, затверджені Банком та/або заповнення яких вимагається чинними вимогами FATCA, вимогами Угоди або укладеного на її підставі міжвідомчого договору, із зазначенням ідентифікаційного номеру платника податків США (TIN (SSN, ITIN)) клієнта та/або довіреної особи клієнта.

Відмова у наданні послуг

За наявності у Банку обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок клієнта належить до підзвітних, Банк надсилає на адресу клієнта запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри. Якщо клієнт або довірена особа клієнта протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту Банку не надали необхідної інформації та/або документи для визначення статусу податкового резидентства, форми, які були надані клієнту для заповнення, Банк має право з метою дотримання вимог податкового законодавства, в т.ч. FATCA, відмовитися від надання послуг за договором(-ами).

У разі виявлення Банком факту надання клієнтом та/або довіреною особою клієнта недостовірної інформації для встановлення підзвітності рахунку Банк зобов’язаний з метою дотримання вимог податкового законодавства, в т.ч. FATCA відмовити клієнту у подальшому наданні послуг за договором(-ами).

Відповідальність зі сторони Банку та Клієнта

Банк не несе відповідальності за негативні наслідки, які виникли у зв’язку з відмовою клієнта надавати додаткову інформацію про себе та/або своїх довірених осіб з метою дотримання вимог FATCA, надання неповних або недостовірних відомостей.

Клієнт несе усі ризики, в тому числі фінансові, пов’язані із недотриманням клієнтом або його довіреною особою вимог FATCA та відмовою клієнта від надання інформації, що запитується Банком, або вчасного повідомлення про зміни свого статусу податкового резидентства.

Банк не несе відповідальності перед клієнтом, довіреною особою клієнта, його контрагентами за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунків, грошових коштів та операцій за рахунками такого клієнта, якщо такі наслідки пов‘язані із виконанням Банком власних зобов’язань як фінансового агента (в т.ч. в рамках FATCA), зокрема з розірванням договірних відносин, а також за будь-які пов’язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

Інформація для юридичних осіб

Зобов'язання Клієнта

Клієнт та/або уповноважена особа клієнта зобов’язані надавати Банку інформацію про статус податкового резидентства клієнта та статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), власників істотної участі клієнта в письмовій формі, засвідчену належним чином, у тому числі разом із заповненою відповідно до вимог Служби внутрішніх доходів США формою W9 та/або W8 та/або іншими формами із зазначенням ідентифікаційного номеру платника податків США клієнта та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), власників істотної участі клієнта.

Клієнт та/або уповноважена особа клієнта зобов’язані протягом 10 робочих днів проінформувати Банк про зміну наданої інформації щодо статусу податкового резидентства клієнта та/або статусу податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), власників істотної участі клієнта, та у разі набуття клієнтом або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), власниками істотної участі клієнта статусу податкового резидентства США - надати до Банку форму W9 та/або W8 тощо.

Відмова у наданні послуг

За наявності у Банку обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок клієнта належить до підзвітних, Банк надсилає на адресу клієнта запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри. Якщо клієнт та/або уповноважена особа клієнта протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту Банку не надали необхідної інформації та/або документи для визначення статусу податкового резидентства клієнта та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), власників істотної участі клієнта, форми, які були надані клієнту для заповнення, Банк має право з метою дотримання вимог податкового законодавства, в т.ч. FATCA, відмовитися від надання послуг за договором(-ами).

У разі виявлення Банком факту надання клієнтом та/або уповноваженою особою клієнта недостовірної інформації для встановлення підзвітності рахунку Банк зобов’язаний з метою дотримання вимог податкового законодавства, в т.ч. FATCA, відмовити клієнту у подальшому наданні послуг за договором(-ами).

Відповідальність зі сторони Банку та Клієнта

Банк не несе відповідальності за негативні наслідки, які виникли у зв’язку з відмовою клієнта та/або уповноваженої особи клієнта надавати додаткову інформацію про себе, своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), власників істотної участі з метою дотримання вимог FATCA, надання неповних або недостовірних відомостей.

Клієнт несе усі ризики, в тому числі фінансові, пов’язані із недотриманням клієнтом та/або уповноваженою особою клієнта вимог FATCA та відмовою клієнта від надання інформації, що запитується Банком, або вчасного повідомлення про зміни статусу податкового резидентства клієнта та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), власників істотної участі клієнта.

Банк не несе відповідальності перед клієнтом, уповноваженою особою клієнта, контрагентами клієнта за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунків, грошових коштів та операцій за рахунками такого клієнта, якщо такі наслідки пов‘язані із виконанням Банком власних зобов’язань як фінансового агента (в т.ч. в рамках FATCA), зокрема з розірванням договірних відносин, а також за будь-які пов’язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

Форми щодо пiдтвердження FАТСА - статусу